POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w
życie z dniem 25.05.2018 r., przedstawiamy nasze zasady dotyczące ochrony danych, aby chronić
prywatność klientów i wykorzystywać ich dane we właściwy sposób. Poniżej przedstawiamy informację na
temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych klientów. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy
o kontakt.

1. Administrator danych i definicje

1. Administratorem danych osobowych Klientów/Użytkowników Sklepu Internetowego jest:
Wojciech Miller, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Miller, ul. Kosynierów
Gdyńskich 37, 93357 Łódź, NIP: 7282789828, REGON: 101405374, posiadającego wpis w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Z Administratorem danych można kontaktować się:

1. listownie pod adresem: Wojciech Miller, ul. Kosynierów Gdyńskich 37, 93357 Łódź

2. pod adresem poczty elektronicznej: sklep@suspiro.pl.

3. Definicje:

1. Użytkownik wchodząca na prowadzoną przez Sprzedawcę stronę/strony/podstrony
Sklepu internetowego lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej
Polityce Prywatności i Cookies osoba fizyczna.

2. Sprzedawca Wojciech Miller, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech
Miller, ul. Kosynierów Gdyńskich 37, 93357 Łódź, NIP: 7282789828, REGON:
101405374, posiadającego wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.

3. Klient osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze
Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.

4. Konto zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie
teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta/Użytkownika oraz składanych
przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient/Użytkownik
może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

5. Newsletter informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od
Sprzedawcy wysyłane Klientowi/Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie
jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta/Użytkownika.

6. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7. Sklep Internetowy serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod
adresami elektronicznymi:
suspiro.pl za pośrednictwem, którego Klient i/lub Użytkownik
może zlecić świadczenie usług na swoją rzecz, uzyskać informacje o znajdującym się na
stronie Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar.

2. Cele, rodzaj, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych
osobowych

 
 

1. W celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy przetwarzane są dane osobowe, takie jak: imię,
nazwisko, adres zamieszkania/korespondencyjny, adres siedziby, firma, NIP, adres email, nr telefonu, nr
rachunku bankowego, nr karty płatniczej. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy
oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest Klient. Powyższe dane osobowe
będę przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy.

2. W celu założenia przez Klienta i prowadzenia konta w sklepie internetowym przetwarzane są dane
osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny, nr telefonu, firma, NIP. Podstawą
prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia
działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania
umowy, której stroną jest Klient. Powyższe dane osobowe będę przetwarzane do momentu usunięcia konta.

3. W celu korzystania przez Klienta z funkcji „Newsletter” przetwarzane są dane osobowe, takie jak: adres
email. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.
przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta.
Powyższe dane osobowe będę przetwarzane do dnia wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie
danych.

4. W celu korzystania przez Klienta z funkcji dodanie towarów ,,Do ulubionych’’ i „Koszyka” przetwarzane
są dane osobowe, takie jak: adres IP. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy oraz
przetwarzanie. Powyższe dane osobowe będę przetwarzane do momentu usunięcie przez Klienta Towarów
z listy ,,Do ulubionych’’.

5. W celu analizy ruchu na stronie Sklepu Internetowego przetwarzane są dane osobowe, takie jak: adres IP,
lokalizacja. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.
przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizie
ruchu Klientów na stronie Sklepu.. Powyższe dane osobowe będę przetwarzane przez 26 miesięcy od
zgromadzenia danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. W celu marketingu bezpośredniego towarów i usług własnych, w tym remarketingu przetwarzane są dane
osobowe, takie jak: imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, adres email, nr telefonu, adres IP, wiek,
płeć, informacje zapisane w plikach cookie, lokalizacja, historia zamówień. Podstawą prawną przetwarzania
tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym
remarketingu. Powyższe dane osobowe będę przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu przez Klienta
wobec przetwarzania danych osobowych lub ustalenia, że dane Klienta się zdezaktualizowały.

7. W celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności
przepisów podatkowych i rachunkowych przetwarzane są dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, firma, nr
PESEL, NIP lub REGON, adres email, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej. Podstawą
prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedającym/Administratorze, wynikających z
przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych. Powyższe dane osobowe będę
przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które
uzasadniały przetwarzanie danych osobowych.

8. W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń i obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed
sądami i innymi organami państwowymi przetwarzane są dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres email, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty
płatniczej. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj.
przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy/Administratora, polegającego
na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed
sądami i innymi organami państwowymi. Powyższe dane osobowe będę przetwarzane do upływu okresu
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

 

3. Odbiorcy danych użytkowników
1. Administrator danych ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom
przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji usług na rzecz Administratora danych, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi
marketingowej i PR.

4. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych

2. sprostowania swoich danych osobowych

3. usunięcia swoich danych osobowych

4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

6. przenoszenia danych osobowych

7. otrzymania kopii danych

8. cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie
danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych
osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

2. Prawo do dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) uzyskania od Administratora
danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane,
jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji takich jak: o cele
przetwarzania, kategorie danych osobowych, odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane
zostały lub zostaną ujawnione, okres przechowywania danych lub kryteria ich ustalania, prawo do
żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz wniesieniu sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania.

3. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO) prawo żądania od
Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych lub uzupełnienia tych danych.

4. Prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do zapomnienia (art. 17 RODO) prawo żądania od
Administratora usunięcia danych osobowych gdy: dane osobowe przestały być niezbędne do celów,
dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; wycofano określoną zgodę, w zakresie
w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę; dane osobowe były przetwarzane
niezgodnie z prawem; wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych
osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim; wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, gdy:

1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres
pozwalający Administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych,

2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich
usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

3. Administrator danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której
dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 

4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia,
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw
sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
możliwość w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
w tym profilowania, w związku z:

1. przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

2. przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

7. Prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) prawo otrzymania przez Klienta od
Administratora jego danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania tych danych innemu
Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub
umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Prawo do do otrzymania kopii danych (art. 15 ust.3 RODO) uzyskania kopii danych podlegających
przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator danych
może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych.

9. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować
się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych i poinformować go, z
którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

6. Organy nadzoru i ochrony danych osobowych

1. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1.1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do krajowego organu nadzoru, którym na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1. listownie pod adresem korespondencyjnym ul. Stawki 2, 00193 Warszawa;

2. przez pocztę elektroniczną której adres dostępny jest na stronie internetowej w/w
urzędu:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3. telefonicznie pod numerem: 6069500000.

7. Zmiany Polityki Prywatności

1. Niniejsza polityka prywatności i cookies może być zmieniana, uzupełniana lub uaktualniana
podążając za aktualnymi potrzebami Administratora oraz mając na celu zapewnienia bieżącej i
właściwej informacji Klientom/Użytkownikom.

8. Cookies

1. Sklep internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach, Klientach oraz ich zachowaniu w niżej
wymieniony sposób:

1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach przez Klientów i Użytkowników
informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;

2. poprzez zapisywanie na urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);

3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu
internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).

2. Pliki cookies są to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Klienta / Użytkownika w celu korzystania ze strony Sklepu internetowego.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania
ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 
 

3. Sklep internetowy korzysta z plików cookies tylko w przypadku wyrażenia przez
Klienta/Użytkownika Sklepu wcześniejszej zgody w danym zakresie. Wyrażenie zgody na
korzystanie przez Sklep internetowy z wszystkich plików cookies następuje poprzez kliknięcie
przycisku: „Zaakceptuj w momencie wyświetlenia się właściwego komunikatu o korzystaniu z
plików cookies przez Sklep internetowy.

4. Klient/Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość niewyrażenia zgody na korzystanie przez
Sklep internetowy w plików cookies. W tym celu może skorzystać z opcji: „Odrzuć. Dostępna jest
ona również w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy. Aby z niej
skorzystać należy kliknąć w pole z napisem „Odrzuć”. W powyższym celu Klient/Użytkownik może
również dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie
korzysta (może to jednak spowodować niepoprawne działanie strony Sklepu internetowego).

5. Klient/Użytkownik Sklepu może również określić sam, z których plików cookies Sklep może
korzystać poprzez wybranie opcji „Dostosuj” podczas wyświetlenia się komunikatu o korzystaniu z
plików cookies przez Sklep internetowy.

6. W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy przeglądarkę internetową/system i
postępować zgodnie z instrukcjami.

7. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych pochodzących z plików
cookies są jego prawnie uzasadnione interesy, a w szczególności zapewnienie wysokiej jakości usług
i ich bezpieczeństwa.

8. W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1. Niezbędne mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie
będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych
danych umożliwiających identyfikację osoby;

2. Funkcjonalne pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości
witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne
funkcje stron trzecich;

3. Analityczne służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z
witryną. Te pliki cookie pomaga dostarczać informacje o metrykach liczby
odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.;

4. Wydajnościowe służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności
witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających;

5. Reklamowe służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu
o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii
reklamowej.

9. Dostępne do użytku przeglądarki internetowe najczęściej domyślnie dopuszcza przechowywanie
plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika. Ustawienia te mogą być przez
Klienci/Użytkownicy zmienione w wybrany przez niego sposób w dowolnym momencie. Możliwe
jest także usunięcie plików cookies oraz ich automatyczne blokowanie.

10. Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Sklepu internetowego.

11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika mogą być również
wykorzystywane przez podmioty współpracujące ze Sklepem internetowym, m.in.: partnerów oraz
reklamodawców.

12. Sieć Google może wykorzystywać pliki cookies w celu wyświetlenia reklam, które są dopasowane
do sposobu korzystania przez Klienta/ Użytkownika ze Sklepu internetowego. W tym celu mogą
zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej
stronie:
https://policies.google.com/technologies/partnersites.
13. Zalecamy Klientowi/Użytkownikowi przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby
poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony
prywatności Google Analytics.

14. Klient/Użytkownik może przeglądać i edytować informacje o swoich preferencjach, gromadzonych
przez sieć reklamową Google, za pomocą narzędzia zamieszczonego pod linkiem
https://www.google.com/ads/preferences/.

15. Na stronie Sklepu internetowego umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane
Klientów/Użytkowników do Administratorów takich jak, np.: Facebook, Instagram, Google.

 
 

16. W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator danych może
udostępniać dane Klientów/Użytkowników podmiotom kurierskim. Aktualnie dostępne sposoby
dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem: https://suspiro.pl/dostawaiplatnosci/

17. W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator może udostępniać dane
Klientów/Użytkowników systemom płatności internetowych. Aktualnie dostępne sposoby płatności
w formie przedpłat w Sklepie internetowym dostępne są pod adresem: https://suspiro.pl/dostawai
platnosci/

9. Konto

1. Klient/Użytkownik nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy
treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.

2. Klient/Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji.

3. W ramach rejestracji Klient / Użytkownik podaje typ konta lub płeć, imię, nazwisko, nazwę firmy,
NIP, dane do wystawienia dokumentu sprzedaży, dane do wysyłki, adres email oraz wybiera hasło.
Klient/Użytkownik zapewnia, że dane podane przez niego/nią w formularzu rejestracyjnym, są
zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia
na formularzu rejestracyjnym, że Klient/Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni
akceptuje wszystkie jego postanowienia.

4. W chwili nadania Klientowi/Użytkownik dostępu do Konta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem
zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca
Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.

5. Rejestracja Konta na jednej ze stron Sklepu internetowego oznacza równocześnie rejestrację
umożliwiającą dostęp do pozostałych stron, pod którymi dostępny jest Sklep internetowy.

6. Klient/Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w
każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą
wiadomości email lub pisemnie na adres Administratora danych, podany w dziale 1 punkcie 2
niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.

7. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku
zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu internetowego na osobę trzecią, naruszenia
przez Klienta/Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku
aktywności Klienta/Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z
zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna
rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.