REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.suspiro.pl prowadzony jest przez Wojciecha Millera, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Miller, ul. Kosynierów Gdyńskich 37, 93-357 Łódź, NIP: 7282789828, REGON: 101405374, posiadającego wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: sklep@suspiro.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 509402916

2. Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień tygodnia taki jak poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w niniejszym Sklepie Internetowym, który umożliwia utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym, który umożliwia złożenie Zamówienia, szczególnie w drodze dodania Produktów do wirtualnego koszyka oraz sprecyzowanie warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych w ustawie także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONSUMENT - osoba fizyczna zawierająca Umowę cywilnoprawną ze Sprzedawcą w celach, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub wykonywaną działalnością zawodową oraz osoba fizyczna zawierającą Umowę ze Sprzedawcą, która jest bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, w szczególności wynikającego z charakteru i przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

KONTO – Usługa Elektroniczna w postaci oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem określonym przez Usługobiorcę zbioru zasobów w teleinformatycznym systemie Usługodawcy, w którym to gromadzone są dane przekazane przez Usługobiorcę oraz wiadomości i informacje o złożonych przez Usługobiorcę Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

LOGIN – indywidualna nazwa wybrana przez Klienta podczas Rejestracji, która wraz z wybranym przez Klienta Hasłem zapewnia dostęp do Konta Klienta;

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca lub mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem internetowym: www.suspiro.pl.

SPRZEDAWCA – Wojciech Miller, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Miller,
ul. Kosynierów Gdyńskich 37, 93-357 Łódź, NIP: 7282789828, REGON: 101405374, posiadającego wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: sklep@suspiro.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 509402916.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.suspiro.pl.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.suspiro.pl.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych w ustawie także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

USŁUGODAWCA – Wojciech Miller, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Miller,
ul. Kosynierów Gdyńskich 37, 93-357 Łódź, NIP: 7282789828, REGON: 101405374, posiadającego wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: sklep@suspiro.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 509402916.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że poszczególne postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.

4. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją usług, zawartych umów i postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres czasu i zgodnie z zasadami i podstawami wskazanymi w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.

 

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

1.1. Konto – korzystanie z niniejszej usługi możliwe jest po łącznym wykonaniu dwóch kolejnych działań przez Usługobiorcę. Pierwszym działaniem jest wypełnienie Formularza Rejestracji. Drugim działaniem jest kliknięciu pola „Zapisz”. W Formularzu Rejestracji konieczne jest podanie przez Usługobiorcę danych Usługobiorcy takich jak: imię i nazwisko lub nazwa firmy, hasło i adres poczty elektronicznej.

1.1.1. Usługa Elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie co do zasady przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w dowolnej chwili i bez podania przyczyny do usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@suspiro.pl lub też pisemnie na adres: Wojciech Miller. ul. Kosynierów Gdyńskich 37, 93-357 Łódź.

1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia ma początek w chwili dodania przez Klienta dowolnego, pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka dostępnego w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia ma miejsce po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch następujących po sobie kroków: 1) wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz 2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu Usługobiorca ma możliwość dowolnej modyfikacji wprowadzanych przez siebie danych, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami na stronie Sklepu Internetowego. W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych odnoszących się do Klienta:

- imię i nazwisko/nazwa firmy,

- adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

- adres poczty elektronicznej,

- numer telefonu kontaktowego;

oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży:

- Produkt lub Produkty,

- ilość Produktów,

- miejsce i sposób dostawy Produktu/ów,

- sposób płatności

- wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie firmy (nazwy) oraz numeru NIP.

1.2.1. Usługa Elektroniczna „Formularz Zamówienia” świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

1.3. Newsletter – korzystanie z usługi elektronicznej „Newsletter” następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widniejącej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy, na który będą przesyłane kolejne wydania Newslettera i kliknięciu znajdującego się obok pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka podczas zakładania nowego Konta. W w/w przypadku z chwilą utworzenia nowego Konta, Usługobiorca rozpoczyna korzystanie z usługi elektronicznej Newsletter.

1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony, nieodpłatnie. Usługobiorca może w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, zrezygnować z usługi elektronicznej Newsletter poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@suspiro.pl lub też pisemnie na adres: Wojciech Miller, ul. Kosynierów Gdyńskich 37, 93-357 Łódź.

2. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Usługodawca:

1) komputer, laptop, smartphone lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

2) dostęp do poczty elektronicznej;

3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;

4) zalecana jest do prawidłowego wyświetlania produktów minimalna rozdzielczość ekranu w wielkości 1024x768 pikseli;

5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, poszanowania dóbr osobistych, a także praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania wszelkich danych zgodnie ze stanem faktycznym. Usługobiorcę nie może dostarczać treści bezprawnych.

4. Postępowanie reklamacyjne dotyczące świadczonych Usług Elektronicznych:

4.1. Reklamacje związane z świadczonymi przez Usługodawcę Usług Elektronicznych oraz inne reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, uregulowana w niniejszym Regulaminie) Usługobiorca może składać we wskazanych formach i sposobach:

4.1.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie elektronicznej na adres: sklep@suspiro.pl.

4.1.2. pisemnie na adres: Wojciech Miller, ul. Kosynierów Gdyńskich 37, 93-357 Łódź

4.2. Usługobiorca w opisie reklamacji powinien zawrzeć następujące informacje, których to zawarcie ma na celu przyspieszenie i ułatwienie rozpatrzenia reklamacji, nie na skuteczność tego postępowania:

1) żądanie Usługobiorcy i jego stanowisko,

2) wszelkie okoliczności i informacje dotyczące reklamacji oraz jej przedmiotu, a w szczególności daty i rodzaju nieprawidłowości,

3) danych kontaktowych podmiotu składającego reklamację.

4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, a w przypadku gdy reklamacja zostanie złożona przez konsumenta - w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu między Sprzedawcą a Klientem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia przy wykorzystaniu Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. II ppkt. 1.2 niniejszego Regulaminu.

2. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera wszystkie należne podatki (cena brutto).

2.1. O kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o łącznie cenie Produktu/ów oraz o innych kosztach, a w przypadku, gdy istnieje niemożność ustalenie ich wysokości – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia, w tym również w memencie składania oświadczenia woli przez Klienta dotyczącego związania się Umową Sprzedaży.

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu Formularza Zamówień

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. II ppkt. 1.2 Regulaminu.

3.2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. W przypadku akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o zaakceptowaniu Zamówienia, z tą też chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

3.3. Realizacja wszystkich zamówień złożonych przez Klienta jest uzależniona od dostępności produktów. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia, w szczególności w sytuacji, gdy:

 

1) produkt jest niedostępny lub nie znajduje się w magazynie;

2) podane przez Klienta informacje są niepoprawne lub nie można ich zweryfikować;

3) zamówienie zostało oznaczone przez nasz system zabezpieczeń jako zamówienie nietypowe lub możliwe oszustwo;

4) Klient działa w charakterze odsprzedawcy;

5) wystąpił błąd w cenie wyświetlanej w Sklepie Internetowym;

6) nie jest możliwe doręczenie zamówienia na podany przez Klienta adres;

7) występują wydarzenia losowe poza kontrolą Sprzedającego.

3.4. Udostępnienie Klientowi, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje w drodze udostępnienia niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie wskazane powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Klient może dokonać płatności za produktu nabyte przez niego na podstawie Umowy Sprzedaży w następujący sposób:

1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu https://poland.payu.com/ (dalej jako PayU).

1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

1.3.1.1. PayU – spółka PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444.1.4. Płatność gotówką przy odbiorze towaru wysłanego przesyłką za pobraniem.

2. Termin płatności:

2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.2.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze przesyłki.

 

V. SPOSOBY, KOSZT I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1. Dostawa Produktów możliwa jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa kupionego przez Klienta Produktu jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Wszystkie koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej o nazwie „Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi do wyboru niżej wskazane sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

4.1. Przesyłka kurierska.


4.2. Przesyłka kurierska pobraniowa.


4.3. Przesyłka kurierska do paczkomatu.

4.4. Odbiór osobisty.

5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku Klientów niebędących Konsumentami, czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał całkowitą płatność uwzględniającą cenę wszystkich nabytych od niego Towarów, kosztów wysyłki oraz ewentualnie innych kosztów, które Klient jest zobowiązany ponieść na jego rzecz w związku z zawartą Umową sprzedaży. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem - od dnia zawarcie umowy sprzedaży.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie do 5 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu w/w terminu liczy się w następujący sposób:

1) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

VI. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczania na rzecz Klienta Towarów wolnych od wad.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego) i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta przykładowo:

3.1. za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, dostępnego po zalogowaniu się na stronie suspiro.pl;

3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@suspiro.pl,

3.3. pisemnie na adres: Wojciech Miller, ul. Kosynierów Gdyńskich 37, 93-357 Łódź.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji, określać żądanie Klienta oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Klienta.

5. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

6. Klient, korzystający z uprawnień tytułu niezgodności towaru z umową, jest obowiązany dostarczyć Produkt na adres: Wojciech Miller, ul. Kosynierów Gdyńskich 37, 93-357 Łódź. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.

 

VII. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ OSOBĘ NIE BEDĄCĄ KONSUMENTEM.

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczania na rzecz Klienta Towarów wolnych od wad.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta przykładowo:

3.1. za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, dostępnego po zalogowaniu się na stronie suspiro.pl;

3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@suspiro.pl,

3.3. pisemnie na adres: Wojciech Miller, ul. Kosynierów Gdyńskich 37, 93-357 Łódź.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji, określać żądanie Klienta oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Klienta.

5. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jest obowiązany dostarczyć Produkt na adres: Wojciech Miller, ul. Kosynierów Gdyńskich 37, 93-357 Łódź. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient.

 

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ REGUŁY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

1.2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

1.3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

1.4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

2. Więcej szczegółowych informacji dotyczących możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.

3. Bieg terminu 14 dni do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części; 

2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b) Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h) Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

i) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

j) Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

k) Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l) Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

 

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

5. W wypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

 

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sposób i możliwość zmiany Regulaminu:

2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, między innymi: zmiany sposobów dostaw i płatności, zmiany nazwy, siedziby i innych danych Sprzedawcy/Usługodawcy, zmiana przez Sprzedawcę oprogramowania, zmiana polityki marketingowej Sprzedawcy, - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zastosowanie mają zasady określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Wojciech Miller, ul. Kosynierów Gdyńskich 37, 93-357 Łódź

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: .....................

– Data zawarcia umowy: ..............

–  Imię i nazwisko: ...................

–  Adres: ...................

–  Podpis: ..................

–  Data: ....................